Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица