Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Изготвяне на проектна документация -бизнес план, в това число финансов анализ за целите на кандидатстване по ОП

13.09.2019 15:39:59

„Изготвяне на проектна документация -бизнес план, в това число финансов анализ за целите на кандидатстване чрез комбинирано финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм “, процедура BG16RFOPOO1-6-002 „Развитие на туристически атракции”, с проектно предложение „Величието на Древния Сакар - от мегалитната култура до елинистическите владетелски домове“.