Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Тополовград до Регионално депо гр. Харманли.