Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 21 населени места през 2019г.