Организиране на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 по две обособени позиции