Решения по чл. 38 от ЗОП

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане
на обществени поръчки. Съгласно чл. 38 от ЗОП процедурите завършват с решение за:

  1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
  2. сключване на рамково споразумение;
  3. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
  4. прекратяване на процедурата.
Заглавие Дата Файл
Решение 2016-08-01 15:00:00 Изтеглете файл