Протоколи и доклади

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗаП при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, комисия­та съставя протокол за разглеждането, оценяването и класира­ нето на офертите, който съдържа изискуемата, съгласно посо­чената норма, информация.

Публикуването на протокола/ протоколите следва да се извърши не по-късно от публикуване на решението, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Заглавие Дата Файл
Протокол №3 2016-06-28 16:00:00 Изтеглете файл
Протокол №2 2016-06-16 14:53:00 Изтеглете файл
Протокол № 1 2016-06-08 15:23:00 Изтеглете файл