Договори и споразумения

Тези групи документи обхващат договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения за из­менения на договорите за обществени поръчки.
При публикуването следва да се отчита категорията и естеството на информацията и доколко същата е публична.
На публикуване в профила на купувача подлежат и задължителните приложения към договора, които могат да бъдат от различно естество, като видът и броят им се определят изцяло от клаузите на договора.

Заглавие Дата Файл
Договор 2016-09-26 17:00:00 Изтеглете файл
Договор №158 2016-09-12 16:45:00 Изтеглете файл
Договор 2016-08-25 13:27:00 Изтеглете файл
Договор 146 2016-08-08 13:36:00 Изтеглете файл