ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД” ПО ОБОСОБЕНИ ДЕВЕТ ПОЗИЦИИ

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

29.03.2016 13:14:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка

Договори и споразумения

29.03.2016 13:14:00

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях

29.03.2016 13:15:00

Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях

Документи по приключване

29.03.2016 13:16:00

Документи по приключване

Друга информация

29.03.2016 13:16:00

Друга информация