Договори сключени по чл.14 ал.5 от ЗОП до 14.04.2016г.

УЧРАО-125

22.03.2016 09:14:00

«Доставка и монтаж на офис техника във връзка с изпълнението на проект за подготвителни дейности №19-19-1-01-24 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, финансиран по договор № РД50-164/07.12.2015 между Община Тополовград , Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция”

УЧРАО-124

21.03.2016 09:35:00

„Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и обучение на местни лидери”

Договор УЧРАО-123

04.02.2016 15:26:00

Извършване на проучвания и анализи на територията на потенциалната местна инициативна група-Тополовград, съвпадаща с административните граници на Община Тополовград , необходими за подготовката на Стратегия за ВОМР на проект по подмярка 19.1

Договор УЧРАО-122

08.01.2016 09:52:00

Изпълнение на дейности за осигуряване на публичност на проект по подмярка 19.1

ДОГОВОР УЧРАО-77

05.01.2016 16:52:00

Монтаж на 10 бр. камери за видеонаблюдение и материалите за тях на два обекта на територията на гр.Тополовград

Договор ХСД - 80

05.01.2016 16:42:00

Осигуряване на информация и публичност за нуждите на Община Тополовград

ХСД - 65

05.01.2016 16:38:00

Осъществяване на научно и методическо ръководство на археологическото проучване на "Укрепен тракийски владетелски дом в м. "Татар маша" край с.Княжево, община Тополовград

ДОГОВОР № ОСИРУТ – 91

05.01.2016 16:19:00

„Доставка на електрическо табло, електроматериали и консумативи, за обзавеждане на Спортен комплекс- гр.Тополовград